STICHTING DORPSBELANGEN DE BROEKSTREEK

Stichting Dorpsbelangen stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de dorpen in de Broekstreek.

De leefbaarheid in eigen dorp of streek is hierbij van enorm belang. Leefbaarheid omvat tal van zaken zoals: school, verkeersveiligheid, ouderenzorg, woningbouw, verenigingswerk, dorpshuis, sport, aanleg fietspaden en wandelpaden, onderhoudswerkzaamheden door de gemeente en tal van andere zaken.

Om de leefbaarheid op niveau te houden of waar nodig te verbeteren is ook uw aandacht en oplettendheid van dorpsbelang. Suggesties of opmerkingen kunt u kenbaar maken bij een van de bestuursleden.

Huidig bestuur Dorpsbelangen:

- Martijn Marree - voorzitter - Hoofdstraat 14 Ekehaar tel. 341 534

- Annemieke Smit - penningmeester - Eleveld 1 Eleveld tel. 0629382426

- Stefanie Fokkema - secretaris - De Hoven 20 Ekehaar tel. 389 003

- Grietinus Harms - lid - Ekehaar

- Talitha Hoving - lid - Amen

- Rick Tjassens - lid - Eldersloo

- Marcel Temmink - lid - Ekehaar

Emailadres secretaris: secretariaat@debroekstreek.nl

  • Informatiefolder (in onderhoud)
  • Donateur worden

Voor €15,00 per jaar kunt u lid worden van Stichting Dorpsbelangen en dan ontvangt u tevens wekelijks het mededelingenblad (uitgezonderd de schoolvakanties).

U kunt zich aanmelden door een machtigingsformulier te downloaden en deze ingevuld en ondertekend af te geven bij een van de bestuursleden.

  • APP-GROEPEN BROEKSTREEK:

Binnen de Broekstreek zijn 2 app-groepen aangemaakt.

De alert-appgroep is alleen voor zeer dringende zaken.

De Broekstreek Alert WhatsApp groep heeft een formele status; is bekend bij de gemeente Aa en Hunze en de wijkagent. Deze App-groep is inmiddels een aantal malen nuttig ingezet voor het delen van verdachte situaties (bijvoorbeeld vals-geld-transacties, verdachte voertuigen, onbetrouwbare huis-aan-huis verkoop).

Om de attentiewaarde van de app-groep hoog te houden is het belangrijk deze -uitsluitend- te gebruiken in urgente situaties waar veiligheid in het geding is of haast is geboden. Hanteer altijd de volgende volgens de SAAR afkorting:

S = Signaleer

A = Alarmeer de Politie (Bij spoed: 112 of bij geen spoed: 0900-8844)

A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen

R = Reageer, Nadat je het signalement hebt doorgegeven is er misschien de mogelijkheid om de personen te volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te doen met buurtbewoners en doe het alleen als het veilig is. Breng jezelf niet in gevaar.

Naast de alert-appgroep is een tweede appgroep actief, te weten *Broekstreek Sociaal*. Hierop worden berichten gedeeld over activiteiten, evenementen, oud papier en deze appgroep kan ook gebruikt worden voor minder urgente zaken.

AANMELDEN APP-GROEP(EN)

Wilt u zich aanmelden voor de app-groepen dan kan dat op de volgende manier:

BROEKSTREEK ALERT: meld je aan via  Aanmeldformulier  (*)

Indien dit niet lukt, kunt u een berichtje sturen naar de Beheerder (Martijn Marree) op 06-20428447 of via broekstreek.alert@gmail.com; u ontvangt dan een aanmeldingsformulier en verdere instructies.

BROEKSTREEK SOCIAAL: stuur een berichtje naar de Beheerder (Annemieke Smit) op 06-29382426

Spelregels WhatsApp-groepen

  • Redactienieuws Mededelingenblad

Zo nu en dan wordt kopie voor het Mededelingenblad aangeboden, die overeenkomstig de geldende afspraken niet geplaatst kan worden. Daarom drukken we de regels die gelden voor plaatsing van kopie nog eens af.

Alleen abonnees van het Mededelingenblad kunnen kopie laten plaatsen

Mededelingen mogen niet van commerciële of politieke aard zijn

Mededelingen, dat ergens op een bepaald moment iets te doen is, te koop of te huur is, zijn toegestaan, mits het niet reclameachtige toevoegingen bevat ten aanzien van gunstige prijzen, voorwaarden of iets dergelijks.

In geval van twijfel kunt u vooraf contact opnemen Hillie Vrijs, tel: 389360

Klachten ten aanzien van de bezorging van het mededelingenblad kunnen uitsluitend verwerkt worden via de afdeling verspreiding. Deze wordt verzorgd door OBS De Flint, tel.: 389338. Bij voorkeur bellen tussen 12.15 en 13.00 uur of van 15.30 en 16.30 uur

Zo nu en dan wordt naast de reguliere mededelingen, met name door verenigingen e.d., extra kopie aangeboden in de vorm van oproepen tot deelname aan acties, inclusief opgave-formulieren, c.q. bestellijsten. Veelal omvat dit extra kopieerwerk. We willen onze verenigingen e.d. graag ter wille zijn om deze initiatieven te ondersteunen, maar dan vragen we wel het volgende van u:

1. Extra kopie, zoals boven beschreven, wordt in het gewenste aantal exemplaren tijdig aangeleverd op school.

2. De kopieer apparatuur op school staat hiervoor ( na overleg) ter beschikking.

3. Het extra kopieerwerk wordt tegen het geldende tarief in rekening gebracht door school.

4. Er worden geen extra kosten voor verspreiding ( door obs De Flint) in rekening gebracht.

Weet echter wel dat er ook z.g. 'buitenleden' zijn die het mededelingenblad digitaal krijgen toegezonden. Ook deze mensen ontvangen graag de flyer. Neem daarom ook even contact op met Hillie Vrijs, zodat zij de flyer ook digitaal kan verzenden en iedereen op de hoogte is.

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren