Waterberging en Beekdalherstel Amerdiep 2023:

Voorjaar 2023 is er een voorlichtingsbijeenkomsten geweest in het Dorpshuis tijdens de jaarvergadering.
Waterschap Hunze en Aa's hebben daar een uitgebreide presentatie gegeven. Aansluitend is er een inloopbijeenkomst geweest in cafe De Amer, hier waren aanwezig Provincie Drenthe, Prolander, gemeente Aa en Hunze, Waterschap Hunze en Aa's en de "werkgroep Amerdiep" namens Dorpsbelangen. Uit de contacten met alle belanghebbenden zijn verschillende vragen naar voren gekomen omtrent het project. De meest voorkomende en belangrijkste vragen hebben wij verzameld in een ‘Meest gestelde vragen’ document, dit document is door ons als "werkgroep Amerdiep" samengesteld en voorgelegd aan Waterschap Hunze en Aa's. De vragen en de daarop ontvangen antwoorden  kunt u lezen door op de volgende link te klikken.  Klik hier voor informatie.

Vervolg Werkgroep eind 2023:

Klik hier voor de antwoorden van het waterschap:

Update 3 mei 2024: van de Werkgroep: brief naar Waterschap

Amen, 3 mei 2024,

Geachte heer Kastelein,

Onlangs is het onderwerp van uw project Water- en natuuropgaven Amerdiep op de vergadering van de Boermarke Amen van 13 maart
2024 aan de orde geweest. Uiteraard is daarbij aan de orde gekomen wat de gevolgen zijn van de wateroverlast door de hevige en langdurige regenval in de periode van oktober 2023 tot dat moment. Geconstateerd is dat nimmer tevoren zoveel overlast is ervaren op plaatsen waar voorheen geen last werd ervaren.
Een belangrijk deel daarvan was gelegen in de gebrekkige afvoer van water door sloten en waterlopen.
Meermalen is de gemeente daarvoor ingeschakeld en die heeft op verschillende plaatsen sloten uitgegraven. Hierdoor werden weer nieuwe problemen gecreëerd door dichtgeschoven duikers. In een door ons gehouden inventarisatie constateerden wij hetzelfde. In de werkgroep is dit punt door ons ook al in onze vragenlijst geconstateerd (vraag 7).
Het is duidelijk dat in het kader van het project dit een aandachtspunt zal moeten worden zoals u zelf in de antwoorden aan de werkgroep ook al heeft geschreven.
De werkgroep vraagt zich echter af of dit niet ook een probleem is waar het waterschap niet alleen projectmatig maar ook structureel aandacht aan zou moeten besteden. Mede met het oog op de klimaatveranderingen en de invloed daarvan op de regenval zou er naar onze mening meer aandacht voor de nu al bestaande wateroverlast moeten zijn. Het zal niet verrassend zijn dat de zorg over de wateroverlast die als gevolg van uw project zal ontstaan nog verder is toegenomen.
Graag vernemen wij daarom van u wat het vragen van aandacht voor dit probleem binnen uw eigen organisatie zoals door u aangekondigd heeft opgeleverd. Voorts vragen wij ons af of dit aspect van het toenemen van wateroverlast in dit gebied als gevolg van klimaatverandering gevolgen heeft voor uw aanpak in het project.

Onlangs mochten de inwoners van Amen het blad Doorstroom van het Nationaal Park Drentsche Aa ontvangen.
In het eerste artikel worden 2 medewerkers van het Waterschap Hunze en Aa’s geïnterviewd. Over waterberging van de Drentse Aa zeggen zij het volgende:

“Een natuurlijk proces dat de Drentsche Aa wel vertoont is buiten z’n oevers treden zoals begin dit jaar nog volop te zien was. Daardoor houdt het beekdal tijdelijk water vast, maar over die waterberging bestaan ook weer misverstanden. “Onze mogelijkheden worden enorm overschat, je hoort de wildste verhalen” vertelt Hartman. Hendriks pakt de rekenfunctie van zijn smartphone erbij en rekent voor. “In natte perioden gaat er zo’n twee kuub water per seconde door een beek als het Gasterensche diep. Dat is ruim 170.000 kuub per dag. Als je dan heel optimistisch verder rekent kun je in een beekdaltraject van drie kilometer hooguit een dag of vijf het water vasthouden. Je kunt het alleen tijdelijk parkeren om overstromingen te voorkomen als het overtollige water niet op de Waddenzee gespuid kan worden Sowieso moet je wel blijven afvoeren. Stel dat het in november heel veel regent en de beekdalen staan vol. Als je dan niet zou afvoeren zou de rest van de winter je berging al vol staan en kun je nieuwe afvoerpieken niet meer afremmen. Bergingsgebieden moet je dus altijd ook weer leeg laten stromen.” Wat dan wel een structurele oplossing biedt voor het verwerken van de toenemende hoeveelheid neerslag? “Ruimte maken voor water. En dat vraagt om stevige keuzes.””Uw projectgroep heeft als belangrijke reden voor het project genoemd dat in het Amerdiep waterberging moet plaatsvinden om beek afwaarts liggende plaatsen (onder meer Groningen) tebeschermen. In het licht van bovenstaande informatie lijkt die mogelijkheid van waterberging heel beperkt terwijl de gevolgen voor de inwoners van Amen en de uitoefening van landbouw in dit gebied mogelijk groot zijn. Belangrijk is daarbij dat er nu reeds waterberging plaatsvindt door de stuwen in het nieuwe diep en in het gebied van de Holmers-Halkenbroek welke mogelijk verwijderd gaan worden. Een en ander leidt tot de volgende vragen van de werkgroep: Is er inzicht bij de projectgroep tussen de bestaande mogelijkheden van waterberging en de te realiseren mogelijkheid van waterberging in de nieuwe situatie en hoe ziet dat eruit. In de mail van 23 augustus 2023 van Ingo van Lohuizen aan onze werkgroep en aan degenen die in mei 2023 bij de bijeenkomst hun emailadres hebben opgegeven, is opgenomen dat de vragen van de werkgroep, met de antwoorden van uw projectteam op die vragen, gepubliceerd zou worden onder het kopje meest gestelde vragen op de webpagina van uw project. Wij constateren dat dit nog niet is gebeurd. Graag vernemen wij of er bijzondere redenen bestaan waarom hier geen uitvoering aan is gegeven en of u hier alsnog zorg voor zou willen dragen. In uw projectplanning werd aangegeven dat er een presentatie van het voorontwerp in Amen in het tweede kwartaal van 2024 zou plaatsvinden. Graag vernemen wij of er al een (al dan niet voorlopige) datum bekend is.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Amerdiep,
Harold Heuving,
Talitha Hoving,
Katinka Lahuis

Heeft u aanvullende vragen en wilt u contact met de "werkgroep Amerdiep" stuur dan een mailtje naar secretariaat@debroekstreek.nl en één van de projectleden neemt contact met u op.

Copyright 2016 - 2024 OnlineBouwers.nl | Uw eigen website gemakkelijk beheren